ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ มีคุณภาพเป็นสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังมุ่งส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์กรความรู้ใหม่ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ พร้อมทั้งบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยด้วย
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของเอเชีย
ภารกิจ (Mission)
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพเป็นสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม จัดหา จัดการงบประมาณและทรัพย์สิน ส่งเสริมบุคลากรให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของสังคม เพื่อรองรับนโยบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
2. วิจัยและพัมนา โดยร่วมมือกับสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัยทางด้านสัตวแพทย์ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำตลอดจนความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3. บริการสังคม ถือเป็นงานหลักที่สำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นงานบริการในโรงพยาบาลสัตว์ ทั้ง 3 แห่ง งานบริการนอกสถานที่ และงานพัฒนาโครงการวิชาการ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยปลูกฝังให้นิสิตและบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย