สมุดโทรศัพท์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน 
ระบบโทรศัพท์ และการใช้โทรศัพท์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ใช้ติดต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร สายตรงถึงหน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ผ่านตู้โทรศัพท์สาขา
หมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัว ที่สามารถต่อหมายเลข 7 ตัว ในเขตกรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน เจ้าหน้าที่ธุรการ/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน
งานธุรการกำแพงแสน
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและทรัพยากรการผลิตสัตว์
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
อาคารผ่าซาก
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
หน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ หนองโพ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ