ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
e-mail fvetacp@ku.ac.th
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 3435-1901-3 ต่อ 1501-1502
  032-389182, 351715-60-
 
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
ชื่อ-สกุล อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์  ตันเจริญ
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail fvetkst@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 ต่อ 1501-1502
    032-389182, 351715-6