การเบิกสวัสดิการ กรณีเป็นคนไข้ใน
กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคลากร)
กรณีเป็นคนไข้ใน โรงพยาบาลของรัฐบาล คืนละ 200.- บาท ไม่เกิน 3,000.- บาท/ปี และให้ขอเบิกภายใน 180 วัน
เอกสารที่ต้องแนบ 1.ใบรับรองแพทย์ ตัวอย่างแบบฟอร์ม
สวัสดิการสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (สำหรับสมาชิกสหกรณ์) ตัวอย่างแบบฟอร์ม
กรณีเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล คืนละ 300.- บาท ไม่เกิน 3,000.- บาท/ปี
และให้ขอเบิกภายใน 90 วัน
เอกสารที่ต้องแนบ 1.ใบรับรองแพทย์
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัว
4. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณี รพ.เอกชน)
กองทุนสวัสดิการบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(สำหรับบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน)
กรณีเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล เช็คเยี่ยมไข้ 500.- บาท/ครั้ง
เอกสารที่ต้องแนบ 1.ใบรับรองแพทย์
 
กลับไปหน้าแรก