ข่าวของหน่วยพัสดุ
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ถังปฏิกรณ์การหมัก พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (11 กรกฎาคม 2561)
-ประกาศเชิญชวน (11 กรกฎาคม 2561)
-เอกสารประกวดราคา (18 กรกฎาคม 2561)