ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานระบบปรับอากาศห้องสัตว์ป่วยวิกฤตด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เรื่อง ประกวดราคำจ้างงานระบบปรับอากาศห้องสัตว์ป่วยวิกฤต ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ รพส.มก.หัวหิน E 001/2562.
การจ้างงานระบบปรับอากาศห้องสัตว์ป่วยวิกฤต จานวน 1 งาน
ตามประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ลงวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๒


ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
งานระบบปรับอากาศห้องสัตว์ป่วยวิกฤต