"หมอหมู" เกษตรศาสตร์
    ด้วยพื้นฐานความรู้ทางสัตวแพทย์ เมื่อบูรณาการเข้ากับความรู้ทางด้านอาหารสัตว์ การจัดการเศรษฐศาสตร์ ระบาดวิทยา สถิติและคอมพิวเตอร์ ทำให้ทีมหมอหมู นำโดย รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และ รศ.น.สพ.ดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มสุกรในประเทศไทยได้อย่างดียิ่ง โดยสามารถตรวจพบความสูญเสียในฟาร์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสัตว์เองหรือเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดของคนที่ปฏิบัติงานในฟาร์ม ทำให้สามารถวางแผนมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที 
  โปรแกรม "หมอหมู" เกษตรศาสตร์ (PigLIVE) ทำให้ฟาร์มมีผลผลิตเป็นลูกหมูหย่านม โดยเฉลี่ย 22 ตัว/ แม่ / ปี สามารถลดระยะเวลาขุนเพื่อส่งขาย ปัจจุบันโปรแกรมนี้ได้พัฒนาบน window 2000 ซึ่งทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติงาน Window 95, 98 และ Window NT  โปรแกรมนี้สามารถให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุกรอนุบาล สุกรขุน และให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต และควบคุมสต๊อกปัจจัยการผลิต
ติดต่อ ทีมวิชาการ "หมอหมู" เกษตรศาสตร์ : fvetpap@ku.ac.th