วันที่ 1-6 ตุลาคม

วันที่ 7-13 ตุลาคม
วันที่ 14-20 ตุลาค

วันที่ 21-27 ตุลาคม

วันที่ 28-31 ตุลา ค
วันที่ 1-10 พฤศจิกายน
วันที่ 11-17 พฤศจิกายน
วันที่ 18-24 พฤศจิกายน
วันที่ 25-30 พฤศจิกาย น
วันที่ 1-15 ธันวาคม

วันที่ 16-22 ธันวาคม

วันที่ 23-31 ธันวาคม