สืบค้นข้อมูล / WEBOPAC
ยืมคืนหนังสือต่อด้วยตนเอง/RENEW
ฐานข้อมูล / A-Z
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสำรวจห้องสมุดทำการสำรวจรายชื่อหนังสือพิมพ์ประจำวันให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน โปรดนำบัตรห้องสมุดมาตรวจสอบก่อนยืมหนังสือที่ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ถ้ายังไม่ได้ต่อโดยอัตโนมัติ ต้องต่อบัตรยืมที่สำนักหอสมุด กำแพงแสน หรือสำนักหอสมุด บางเขน เท่านั้น