โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ในปัจจุบัน
การดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ  อาจกล่าวโดยสังเขป  ดังนี้
1.  งานบริการด้านการรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์หนองโพเปิดให้บริการ 2 แผนก คือ แผนกโคนม  และแผนกสัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาลสัตว์หนองโพมีรถบริการเคลื่อนที่ จำนวน 6 คัน เพื่อให้การบริการกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยงานบริการแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ
1. การให้การรักษาสัตว์ป่วยรายตัว ทางโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ มีการบริการให้การรักษาทั้งในและนอกสถานที่ โดยรถบริการรักษาสัตว์ป่วยเคลื่อนที่ จะให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม, ราชบุรี และกาญจนบุรี
2. การให้คำปรึกษาในการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูง โดยมีการจัดตารางเวลาและนัดหมายในการเข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของทางโรงพยาบาล อย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อทำการเก็บข้อมูล ตรวจระบบสืบพันธุ์โคนม ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ หาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต เพื่อทำการแก้ไข ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต เช่น ปัญหาระบบสืบพันธุ์ ปัญหาเต้านมอักเสบ คุณภาพน้ำนม และการจัดการด้านอาหาร โดยมีเป้าหมายให้ฟาร์มมีประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเกษตรกรทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 50 ราย
3. การให้คำปรึกษาและดูแลเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำนม แก่สหกรณ์โคนม โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ อาทิเช่น การใช้ยาปฏิชีวนะในโคนม และยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม สุขลักษณะในการรีดนม เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำนมให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด
 
  ได้แก่ สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ แบ่งลักษณะงานเป็น
1.    งานบริการด้านอายุรกรรม อาทิเช่น การรักษาโรคทางอายุรกรรมการ ให้วัคซีน การถ่ายพยาธิ การให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะมีนายสัตวแพทย์ปฏิบัติงานด้านอายุรกรรมประจำทุกวัน โดยมีห้องตรวจโรคทั่วไป จำนวน 4 ห้อง ห้องให้น้ำเกลือ ห้องรักษาสัตว์ป่วยติดเชื้อ และห้องสำหรับให้คำปรึกษา และทำวัคซีน จำนวนอย่างละ 1 ห้อง
ปัจจุบันงานบริการด้านอายุรกรรม รองรับจำนวนสัตว์ป่วยเฉลี่ยวันละประมาณ 30 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2.   งานบริการด้านศัลยกรรม แบ่งออกเป็น
2.1 งานศัลยกรรมทั่วไป เช่น การผ่าตัดทำหมัน การผ่าตัดช่วยคลอด และการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อน (Soft tissue) อื่น ๆ
2.2 งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้การผ่าตัดรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหากระดูกและข้อ โดยเฉพาะปัญหากระดูกหัก จากอุบัติเหตุโดยรถยนต์ เช่น การใส่แกนเหล็ก (Pinning) การใส่แผ่นเหล็กและสกรู (Plating and Screw) การผ่าตัดแก้ไขกระดูกสะบ้าเคลื่อน (Patellar luxation) เป็นต้นด้วยความพร้อมของห้องผ่าตัด อุปกรณ์ในการผ่าตัด อุปกรณ์ในการวางยาสลบ เช่น เครื่องดมยาสลบ และอุปกรณ์ช่วยหายใจในสัตว์ป่วย ทำให้การรักษาทางศัลยกรรมส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และส่งผลให้ปริมาณสัตว์ป่วย ที่เข้ามารับการรักษาทางศัลยกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก
3. งานบริการด้านรังสีวินิจฉัยบริการตรวจทางรังสีวิทยา (x-ray) เพื่อช่วยในการวินิจฉัย และรักษาโรค นอกเหนือจากนั้นยัง มีบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยในกรณีที่ภาพทางรังสีอาจมองไม่เห็น เช่น ใช้วินิจฉัยการตั้งท้องในสุนัขและแมวระยะต้น เป็นต้น
4. งานบริการด้านพยาธิคลินิกและชันสูตรโรคสัตว์
ให้บริการทางด้านพยาธิคลินิก เช่น การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค และงานด้านชันสูตรโรคสัตว์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต และเป็นแนวทางในป้องกันโรคต่อไป
5. งานบริการด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านระบบสืบพันธุ์ เช่น การตรวจหาเวลาที่เหมาะสมใน
6. งานบริการรับฝากสัตว์ป่วย
ในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงพยาบาลสัตว์หนองโพจึงมีตึกพักสำหรับสัตว์ป่วยให้สัตว์ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด
2.งานด้านการเรียนการสอน
โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิตสัตวแพทย์ ในวิชาคลินิกปฏิบัติและการฝึกงานด้านโรงพยาบาล โดยมีอาจารย์และนายสัตวแพทย์ทำหน้าที่ในการสอนและฝึกงานให้แก่นิสิตอย่างใกล้ชิด ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับปัจจุบัน นิสิตชั้นปีที่ 6 ทีเรียนวิชาคลินิกปฏิบัติด้านโคนม จะหมุนเวียนมาเรียนที่โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ ตลอดปีการศึกษา และสามารถเลือกหรือขอฝึกงานพิเศษด้านสัตว์เลี้ยงได้ ทั้งในเวลาและนอกเวลาที่หลักสูตรกำหนดวิชาการทางการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงให้มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถบริการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.งานวิจัย
เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลสัตว์เป็นแหล่งที่มีการเลี้ยงโคนมแหล่งใหญ่ มีประชากรของโคจำนวนมาก จึงนับได้ว่าเป็นแหล่งที่เหมาะสมในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโคนมในด้านต่าง ๆ การปฎิบัติงานในท้องที่เป็นประจำทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงในพื้นที่นั้น ๆ จึงทำให้งานทดลองหรือวิจัยนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ ซึ่งทางโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ พยายามผลักดันให้บุคลากรของโรงพยาบาลเองทำงานวิจัยอย่างจริงจัง ตลอดจนทำหน้าที่ประสานงาน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการเข้ามาทำงานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาการเลี้ยงโคนมในประเทศ นอกจากงานวิจัยทางด้านโคนมแล้ว ในปัจจุบันวิทยาการในการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงได้มีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ประกอบกับทางโรงพยาบาลสัตว์หนองโพมีนโยบายเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาทั้งทางด้านโคนมและสัตว์เลี้ยง ทางแผนกสัตว์เลี้ยงจึงได้มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูล และทำการวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการทางการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถบริการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.งานเผยแพร่วิชาการ
โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับวิชาการใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกรหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยอาจแบ่งการอบรมด้านโคนม ออกเป็น 5 ระดับได้แก่
- ระดับนายสัตวแพทย์ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโคนม เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีใหม่ให้แก่นายสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ระดับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของรัฐ หรือของสหกรณ์ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
-เกษตรกรที่มีประสบการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น
-เกษตรกรรายใหม่ที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงหรือจะตัดสินใจเลี้ยง เพื่อเป็นการให้ข้อมูล ให้ทราบถึงข้อเท็จจริงทางด้านวิชาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม เพื่อเป็นการเตรียมตัวเกษตรกรที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
-ยุวเกษตรที่มีความสนใจในการเลี้ยงโคนม เป็นการ ส่งเสริมเผยแพร่และปลูกฝัง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวิชาชีพโคนม ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสเข้ามาช่วยพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม

 

กลับไปหน้าแรก