ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2523 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน และใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิต เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการรักษาสัตว์ คือ โรงพยาบาลสัตว์บางเขน ซึ่งเปิดให้บริการรักษาสัตว์ทุกประเภท แต่สัตว์ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว สำหรับสัตว์ป่วยที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น สุกร โค กระบือ มีเป็นส่วนน้อย ดังนั้นคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงต้องอาศัยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และฟาร์มเอกชนเป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนิสิตทางด้านสัตว์เศรษฐกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงมีความคิดริเริ่มที่จะหาแหล่งฝึกงานทางด้านโคนม ซึ่งดำเนินการโดยบุคลากรของคณะสัตว-แพทยศาสตร์ โดยได้เลือกพื้นที่การเลี้ยงโคนมของสหกรณ์โคนมหนองโพ ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นพื้นที่ดำเนินการ ในขั้นแรกได้ทดลองเปิดสถานบริการรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโคนม โดยเช่าอาคารซึ่งตั้งอยู่ในซอยบ้านหนองรี หมู่ 8 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ทำการ และมีรถออกให้บริการรักษาสัตว์ป่วยนอกสถานที่ 1 คัน มีอาจารย์นายสัตวแพทย์ 2 ท่าน ผลัดเปลี่ยนกันออกปฏิบัติงานในพื้นที่
ขณะเดียวกันการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งดำเนินการโดยสหกรณ์โคนมหนองโพ ได้มีการขยายตัวมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดสถานบริการด้านสุขภาพสัตว์ให้แก่สมาชิก จึงได้เสนอโครงการความร่วมมือกับทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการที่จะเปิดสถานบริการด้านการรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพโคนมเพื่อเป็นการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์โคนมหนองโพได้บริจาคที่ดินผืนหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ฝั่งตรงข้ามกับซอยบ้านหนองรี ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่หนองโพ” และเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2523 ในกาลต่อมาสหกรณ์โคนมหนองโพ ยังให้ความช่วยเหลือจัดหาที่ดินเพิ่มให้กับทางโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการขยายงาน จนในปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 17 ไร่เศษ.

กลับไปหน้าแรก