ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ข่าวทั่วไป
ข่าวสมัครงาน
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก หัวหิน
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก หัวหิน
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก กำแพงแสน
ข่าวการศึกษา

ตารางเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ฉบับจริง (22 มิ.ย. 60)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษบุตรเกษตรกร ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนิสิต ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต The ASEAN International Mobility for Students Programme (AIMS Programme)
เอกสารสัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร-ทันโรคสัตว์น้ำ-ทันโรคสัตว์ปีก
เอกสาร DLD
การเปลี่ยนโรงพยาบาล ประจำปี 2559 กับสำนักงานประกันสังคม
เอกสารประกอบการสอนวิชาเรียน ของ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว)
แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ ประกอบการของบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา
Skull Laboratory อ.สพ.ญ.วราภรณ์ อ่วมอ่าม
โครงสร้างกิจกรรมการฝึกงานและการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ อัตลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ของนิสิตหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2557
แผนภูมิอาจารย์ประจำหลักสูตร
รายชื่อนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
-http://sites.google.com/site/upragarin/home
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง
การสมัครสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ขอให้อาจารย์ทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อวิชาที่ท่านสอน
https://eassess.ku.ac.th/
https://grade.ku.ac.th/gss/default.aspx
ขอเชิญอาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย ทุกท่าน เข้าไปลงทะเบียนนักวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ http://biodata.trf.or.th ซึ่งเกี่ยวกับ Bio Data ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย และอย่าลืม Update ข้อมูลเป็นประจำด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง .
ข้อเสนอโครงการปัญหาพิเศษ ประกอบการของบประมาณทุนอุดหนุนงานวิจัย
ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการปัญหาพิเศษ
ข่าวทั่วไป
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 

สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University Raptor Rehabilitation Unit (KURRU)
Template นิทรรศการ
DOWNLOAD TEMPLATE POWERPOINT
POSTER PROPOSAL
แผ่นพับแนะนำคณะฯ
หน่วยบริการการศึกษา กำแพงแสน
ส่วนวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 6
หน่วยบัณฑิตศึกษา
กองทุนนิสิต
กองทุนวิจัย
กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
หนังสือ วารสาร จุลสาร
ของห้องสมุด
สวัสดิการของบุคลากร  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัตวแพทยสภา
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือนิสิต
งานบริการการศึกษา บางเขน
"หมอหมู" เกษตรศาสตร์
บริการออนไลน์
รวม Link สถาบันอื่น
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
 
บทความและสาระน่ารู้
โดยบุคลากรของงานธุรการกำแพงแสน
KM เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คู่มือการใช้งานทะเบียนทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 จัดทำโดย หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-351901-3, 355549-50 หมายเลขภายใน 3450-54 โทรสาร 034-351405 หมายเลขโทรสารภายใน 3455
     ติดต่อ Webmaster fvetarth@ku.ac.th
 
Wednesday, June 20, 2012 9:02 AM ->