ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ข่าวทั่วไป
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ เชิญชวนร่วมบริจาคเงินทบทุน ซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์
 
clip video การบรรยาย
ข่าวสมัครงาน
ข่าวการศึกษา
เอกสาร DLD
การเปลี่ยนโรงพยาบาล ประจำปี 2559 กับสำนักงานประกันสังคม
แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ ประกอบการของบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย
Skull Laboratory อ.สพ.ญ.วราภรณ์ อ่วมอ่าม
โครงสร้างกิจกรรมการฝึกงานและการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ อัตลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ของนิสิตหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2557
แผนภูมิอาจารย์ประจำหลักสูตร
-http://sites.google.com/site/upragarin/home
การสมัครสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ขอให้อาจารย์ทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อวิชาที่ท่านสอน
https://eassess.ku.ac.th/
https://grade.ku.ac.th/gss/default.aspx
ขอเชิญอาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย ทุกท่าน เข้าไปลงทะเบียนนักวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ http://biodata.trf.or.th ซึ่งเกี่ยวกับ Bio Data ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย และอย่าลืม Update ข้อมูลเป็นประจำด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง .
ข้อเสนอโครงการปัญหาพิเศษ ประกอบการของบประมาณทุนอุดหนุนงานวิจัย
ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการปัญหาพิเศษ
ข่าวทั่วไป
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 

สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University Raptor Rehabilitation Unit (KURRU)
Template Poster-Powerpoint
XI10
Template นิทรรศการ
DOWNLOAD TEMPLATE POWERPOINT
POSTER PROPOSAL
แผ่นพับแนะนำคณะฯ
หน่วยบริการการศึกษา กำแพงแสน
ส่วนวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 6
หน่วยบัณฑิตศึกษา
กองทุนนิสิต
แบบเสนอทุนโครงการวิจัย
(Research Project) ประกอบการของบประมาณสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2562
กองทุนวิจัย
กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
หนังสือ วารสาร จุลสาร
ของห้องสมุด
สวัสดิการของบุคลากร  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัตวแพทยสภา
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือนิสิต
งานบริการการศึกษา บางเขน
"หมอหมู" เกษตรศาสตร์
บริการออนไลน์
รวม Link สถาบันอื่น
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
 
บทความและสาระน่ารู้
โดยบุคลากรของงานธุรการกำแพงแสน
KM เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คู่มือการใช้งานทะเบียนทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 จัดทำโดย หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทร. 034-351901-3, 355549-50 หมายเลขภายใน 3450-54 โทรสาร 034-351405 หมายเลขโทรสารภายใน 3455
     ติดต่อ Webmaster fvetarth@ku.ac.th
 
Wednesday, June 20, 2012 9:02 AM ->