โครงสร้างกิจกรรมการฝึกงานและการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
อัตลักษณ์ คุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ ของนิสิตหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2557
Proposed Concept
ตารางการฝึกงาน
แนวทางในการดำเนินการด้านการฝึกงาน
การศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์
การฝึกหัตถการและเวชปฏิบัติเบื้องต้นในสัตว์เลี้ยง
Companion Animals-Min Requirement
การฝึกหัตถการและเวชปฏิบัติเบื้องต้นในสัตว์ใหญ่
การฝึกงานด้านการเลี้ยงดูและการจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกงานด้านการเลี้ยงดูและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
การฝึกงานด้านการเลี้ยงดูและการจัดการฟาร์มสุกร