หลักสูตรการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท
หลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาเขตกำแพงแสน มี 2 หลักสูตร
- คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
- ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

ปริญญาเอ