ภาควิชา
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย
ภาควิชาพยาธิวิทยา บางส่วน
หน่วยงาน
งานธุรการกำแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว ์กำแพงแสน
หน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน

กลับไปหน้าหลัก