ข้อมูลพื้นฐานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 ด้านการศึกษา
  1.1 จำนวนหลักสูตร
  1.2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ
  1.3 จำนวนนิสิตทั้งหมด
  1.4 จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระอาจารย์
2 ด้านการวิจัย
  2.1 จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณ
  2.2 จำนวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
3. ด้านการบริการวิชาการ
  3.1 โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ
  3.2 การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทำวิจัย
4. ด้านบริหารจัดการ
  4.1 จำนวนบุคลากรที่มีคนครอง
  4.2 จำนวนบุคลากร (อัตราว่างมีเงิน)
  4.3 จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
  4.4 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
  4.5 พื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน