ข้อมูลบุคลากร
สรุปอัตราว่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (จำนวน 60 อัตรา)
รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จำแนกตามการจัดทำงบเดือนการลา ประจำเดือน  ธันวาคม 2557 จำนวน 331 คน (รวม ภาควิชาพยาธิวิทยา บางส่วน)
 
ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูลเก่า)
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการสรุปจำนวนบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำเดือน มิถุนายน 2554
บุคลากรประจำ ภาควิชา / หน่วยงาน
ผู้บริหาร
งานธุรการกำแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการวินิจฉัย
ภาควิชาพยาธิวิทยา บางส่วน
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์
หน่วยสัตว์ทดลอง

กลับไปหน้าหลัก