ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม
Foot and Mouth disease (FMD)
PRRS 101 : Porcine Reproductive and Pespiratory sysndrome (PRRS)
PED การระบาดในอเมริกาและข้อมูลอัพเดท Glo-cal situlations
อหิวาต์สุกร : เหล้าเก่าในขวดใหม่